gerubach – scrolling score

http://www.youtube.com/user/gerubach